logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Het IGVM is op zoek naar een genderbeleidsexpert (m/v/x)

Het IGVM is op zoek naar een genderbeleidsexpert (m/v/x)

Zet gendergelijkheid op de agenda op nationaal en internationaal niveau!

Als genderbeleidsexpert draag je namelijk substantieel bij tot de missie en de opdracht van het Instituut binnen jouw expertisedomein, zijnde één van de volgende domeinen:

  • gender en werk;
  • trans en intersekse;
  • gendergerelateerd geweld.

Hierdoor draag je je steentje bij tot een meer gelijkwaardige samenleving, een beter beleid rond gendergelijkheid op diverse niveaus en in diverse domeinen, en een betere omkadering voor personen die zich omwille van hun gender in een ongelijke situatie in de samenleving bevinden.

Je neemt onder meer volgende rollen op:

Thematisch adviseur: je geeft op eigen initiatief of op vraag van de administratieve en politieke instanties advies over de materie teneinde hen te ondersteunen bij de besluitvorming.

Deskundige/specialist: je stelt jouw ervaring ter beschikking aan anderen en je bent een referentiepunt voor alle dossiers binnen je werkdomein teneinde adequate informatie te verstrekken in het expertisedomein en zo goed mogelijk te antwoorden op interne en externe vragen.

Analist: je verzamelt, analyseert en evalueert gegevens uit de materie en aanverwante domeinen teneinde conclusies te formuleren en over noodzakelijke acties te kunnen beslissen.

Redacteur: je verzamelt, herschrijft, past aan en stelt informatie voor teneinde de verzamelde informatie op een duidelijke en verstaanbare manier voor te leggen aan de betrokken actoren (administraties, beleidscellen,…).

Ontwikkelaar: je ontwikkelt en past instrumenten, methodes en/of reglementering toe teneinde het beleid voor de materie uit te voeren.

Thematisch ondersteuner: je adviseert en begeleid de klanten en de medewerkers van de organisatie in verband met de materie en de toepassing ervan in de praktijk teneinde de coherentie en de conformiteit te waarborgen en hen te helpen bij hun activiteiten.

Contactpersoon: je bevordert de uitwisseling van informatie over de gelijkheid van vrouwen en mannen en je expertisedomein en je bent het contactpunt tussen het Instituut en de medewerkers en de andere overheids- en private organen.

Kennisbeheerder: je vergroot de in het Instituut aanwezige kennis inzake je expertisedomein teneinde deze kennis toegankelijk te maken voor de collega’s en, in voorkomend geval, voor de betrokken actoren.

 


Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek “meer info – contactpersonen”.

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG22550/Genderbeleidsexpert-m-v-x-