logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Project coördinator – Gelijke Kansen (M/V/X) Halftijds vervangingscontract

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de administratieve sancties maar ook met de public relations.

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.

Functie

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. Je maakt deel uit van een team van 6 medewerkers waarin je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van het antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de gemeentelijke autoriteiten vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe bewustmakings- en voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van schepenen en jouw hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners die op dit gebied actief zijn.

VOORNAAMSTE TAKEN

Je coördineert en draagt zorg voor de uitvoering van projecten in verband met gelijke kansen en meer in het bijzonder met de aspecten culturele diversiteit en genderidentiteit
Je voert de jaarlijkse (kwalitatieve) selectie en follow-up uit van subsidies aan non-profitorganisaties die actief zijn op het gebied van gelijke kansen op het grondgebied van de Stad
Je werkt mee aan de ontwikkeling van de doelstellingen rond gelijke kansen van de Stad Brussel, in nauwe samenwerking met je hiërarchie en de gemeentelijke overheden en je stelt nieuwe acties voor
Je stimuleert samenwerkingsverbanden rond projecten gelinkt aan gelijke kansen binnen de verschillende diensten van de Stad Brussel
Je ontwikkelt partnerships met plaatselijke verenigingen en andere machtsniveaus
Je bent aanwezig op het terrein (eventueel ’s avonds of in het weekend) tijdens acties van je dienst

Profiel

Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma
Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Ervaring of goede kennis op het gebied van gelijke kansen (eventueel met betrekking tot culturele diversiteit en/of genderidentiteit) is een belangrijk pluspunt
Je gaat gestructureerd te werk en kan overweg met plannings- en opvolgingstools
Je werkt oplossings- en resultaatgericht
Je ontwikkelt innovatieve ideeën die kaderen in een globale politieke visie
Als vlot communicator ben je in staat mensen te verenigen rond nieuwe projecten
Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende partners
Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
Je kan overweg met MS Office