logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Follow Us Sophia, Belgisch Netwerk voor Genderstudies

+32 (0)2 229 38 69

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussels

Nieuws

Wetenschappelijk medewerker ‘migratie en integratie’

HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. Binnen HIVA zoeken wij een wetenschappelijk medewerker (m/v) voor het onderzoeksteam ‘Migratie en integratie’. Binnen dit onderzoeksteam wordt de ruimere migratiedynamiek bestudeerd en de impact hiervan op de ontvangende samenleving. Een eerste focus is deze van de migratiebeweging zelf, waarbij de migratiestromen in kaart worden gebracht en de onderliggende oorzaken worden onderzocht. Een tweede focus betreft de gevolgen van de migratie op de ontvangende samenleving en de (integratie)processen die daarmee gepaard gaan binnen diverse levensdomeinen. Het kan daarbij gaan om socio-culturele integratie, toegang tot de arbeidsmarkt, integratie op de werkvloer, processen van taalverwerving, … en om diverse doelgroepen: inburgeraars, asielzoekers, hooggeschoolde anderstaligen, laaggeletterde nieuwkomers, Roma, … Naast monitoring en evaluatie, voeren we wetenschappelijk beleids- en praktijkgericht onderzoek uit waarin we met diverse actoren in coproductie instrumenten, dienstverleningsconcepten en methodieken ontwikkelen. We staan daarbij voor een evidence-based benadering.

Functie

Als wetenschappelijk medewerker zal je werken aan verschillende projecten rond ‘mentoring naar werk’ en ‘buddywerkingen’ voor anderstalige nieuwkomers. Je zal instaan voor het verzamelen en analyseren van voornamelijk kwalitatieve data (literatuurstudie, interviews, bevragingen, …), het begeleiden en ondersteunen van organisaties die buddywerkingen aanbieden, het meten van impact en het opmaken van rapportages, presentaties en toelichten van resultaten.
Daarnaast word je ook ingeschakeld in andere projecten rond integratie van personen van buitenlandse herkomst, waaronder een project rond de activering van nieuwkomers door OCMW’s, en help je actief mee aan de uitbouw van de onderzoekslijn migratie en integratie door onder meer het valoriseren van resultaten en het mee schrijven aan onderzoeksvoorstellen.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in bestuurswetenschappen, sociale of politieke wetenschappen, economie, toegepaste economie of handelsingenieur, psychologie of pedagogische wetenschappen. Andere diploma’s zijn mogelijk mits aangetoonde voeling met het bovenvermelde beleidsdomein. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.
 • Je hebt een sterke interesse in zowel academisch als beleids- en praktijkgericht onderzoek.
 • Je hebt een goede kennis van kwalitatieve en basiskennis kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je kan je snel inwerken in een thema, je bent in staat om op een zelfstandige wijze kwalitatief hoogstaande output op te leveren.
 • Je legt vlot contacten zowel met collega’s en stakeholders, en werkt goed samen met anderen. Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig tewerk zodat je twee à drie projecten met elkaar kan combineren.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je afstemmen op diverse doelgroepen. Je bent in staat om vlot mondeling te communiceren en rapporten te schrijven in het Engels.
 • Onderzoekservaring,  kennis van het inburgerings- en integratiebeleid en het arbeidsmarktbeleid zijn niet noodzakelijk maar wel troeven.

Aanbod

 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende en beleidsgerichte onderzoeksprojecten met hoge maatschappelijke relevantie, veel leermogelijkheden en de opbouw van een sterk professioneel netwerk.
 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige training.
 • Een contract van 1 jaar, hernieuwbaar mits positieve evaluatie en bij voldoende onderzoeksmiddelen.
 • Een competitief loon (barema 43) met extralegale voordelen.
 • En aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.
 • HIVA staat voor levenskwaliteit, ook in je job, en hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Peter De Cuyper, tel.: +32 16 32 31 75, mail: peter.decuyper@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 19/01/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.